top of page
Ochrona danych 


I. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej

 

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

 

Heilpraxis Panacea

Inh. Heilpraktikerin Magdalena Gasior

Mühlenweg 42c

16727 Oberkrämer

Tel.: 033055 222 830

E-Mail: info[at]heilpraxis-panacea.de

 

II Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątkiem są przypadki, w których nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym interesem, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO do przetwarzania.

 

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może mieć również miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony we wspomnianych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

 

III. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

 

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera, z którego korzystamy.

Zbierane są tutaj następujące dane:

 1. Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki

 2. System operacyjny użytkownika

 3. Adres IP użytkownika

 4. Data i godzina dostępu

 5. Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie ma to wpływu na adresy IP użytkownika ani inne dane umożliwiające przypisanie danych do użytkownika. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostarczenia strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji.

 

W tych celach leży również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy dana sesja została zakończona.

5. Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W konsekwencji nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

 

IV.Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

 

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną do nas przesłane i zapisane. Te daty to:

 

 • pozdrowienie

 • tytuł

 • Imię

 • nazwisko

 • Dom nr.

 • Kod pocztowy

 • Lokalizacja

 • Adres e-mail

 • numer telefonu

 • treść wiadomości

 

W momencie wysłania wiadomości przechowywane są również następujące dane:

 1. Adres IP użytkownika

 2. Data i godzina rejestracji

Twoja zgoda zostanie uzyskana na przetwarzanie danych w trakcie procesu wysyłania i nastąpi odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

Alternatywnie możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane za pośrednictwem poczty e-mail zostaną zapisane.

 

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia rozmowy.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

 

Poza tym podstawą prawną przetwarzania danych, które są przekazywane w trakcie kontaktu z nami za pośrednictwem udostępnionego formularza jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Niezbędny interes osoby odpowiedzialnej za to dotyczy ułatwienia kontaktu oraz otrzymywania pytań i sugestii. Dotyczy to również przetwarzania danych, które są przekazywane w trakcie wysyłania wiadomości e-mail.

 

Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) (b) RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeśli kontakt odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce w przypadku zakończenia odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że omawiane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.

 

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

 

5. Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. takie istnieją, które wynikają ze szczególnej sytuacji użytkownika lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku użytkownikowi przysługuje ogólne prawo sprzeciwu, które zrealizujemy bez określania konkretnej sytuacji.

 

Jeżeli dane osobowe na podstawie  Jeżeli zgoda jest przetwarzana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

 

Jeśli użytkownik chciałby skorzystać ze swojego prawa do odwołania i/lub sprzeciwu, wystarczy wiadomość e-mail na adres info@naturheilpraxis-kaemper.

 

V.Mapy Google 

Zintegrowaliśmy mapy usługi Google Maps firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, z naszą stroną internetową. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są zbierane bez ich zgody. Dane mogą być przetwarzane w USA. Politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem:  https://www.google.com/policies/privacy/ . Istnieje opcja „rezygnacji” pod adresem:  https://adssettings.google.com/authenticated .

 

VI. prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzasz dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:

 

1. Prawo do informacji

Możesz poprosić osobę odpowiedzialną o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać informacji od osoby odpowiedzialnej za następujące informacje:

(1)      cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;

(2)      kategorie przetwarzanych danych osobowych;

(3)      odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

(4)      planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Ciebie lub, jeśli podanie konkretnych informacji nie jest możliwe, kryteria ustalania czasu przechowywania;

(5)      istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

(6)      istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

(7)      wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;

(8.)      istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z Art. 22 ust. .

Masz prawo zażądać informacji, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz poprosić o poinformowanie o odpowiednich gwarancjach zgodnie z Art. 46 RODO w związku z przekazaniem.

 

2. Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia osobie odpowiedzialnej, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi niezwłocznie dokonać korekty.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod następującymi warunkami możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:

(1)      jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Cię dotyczą, na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

(2)      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3)      osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

(4)      jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 ust.1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy prawnie uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Twoimi powodami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie zostało ograniczone, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez osobę odpowiedzialną przed zniesieniem ograniczenia.

 

4. Prawo do usunięcia

a)     Obowiązek usunięcia

Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów:

(1)      Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

(2)      Cofasz zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

(3)      Sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

(4)      Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5)      Usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, któremu podlega osoba odpowiedzialna.

(6)      Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

 

b)     informacje dla osób trzecich

Jeżeli osoba odpowiedzialna upubliczniła dotyczące Ciebie dane osobowe i jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z Art. 17 ust. biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, którzy przetwarzają dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, zażądałeś usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

 

C)     wyjątki

Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

(1)      do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2)      do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3)      ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;

(4)      do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 (1) RODO, o ile istnieje prawdopodobieństwo, że prawo wymienione w punkcie a) uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów tego przetwarzania, lub

(5)      w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec osoby odpowiedzialnej, jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Ciebie dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Masz prawo do otrzymania informacji o tych odbiorcach przez osobę odpowiedzialną.

 

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które przekazałeś osobie odpowiedzialnej w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto masz prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej za udostępnienie danych osobowych, pod warunkiem, że

(1)      przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy na podstawie art. 6 ust.

(2)      przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do tego, aby dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane bezpośrednio przez jedną osobę odpowiedzialną do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych ludzi.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest wymagane do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.

Osoba odpowiedzialna nie przetwarza już Twoich danych osobowych, chyba że może wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego masz możliwość – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę na podstawie przepisów o ochronie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

 

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, poinformuje składającego skargę o statusie i skutkach rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na podstawie Art. 78 RODO.

bottom of page